Beschermingsbewind & Budgetbeheer

Privacy regelement Zijper Bewindvoering BV

Zijper Bewindvoering BV verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u, wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of budgetcoach te doen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken wij?

Zijper Bewindvoering BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(IP-adres)
– BSN nummer, geboortedatum en geboorteplaats
– Burgerlijke staat, gegevens gezinssituatie
– IBAN
– Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en verplichte aangifte(s)
– Gegevens over eventuele schulden

Naast eerder genoemde gegevens kan het voorkomen dat Zijper Bewindvoering BV zogenaamde “bijzondere gegevens” van u bewaart en gebruikt.

– Indien relevant zullen wij ook medische gegevens vastleggen.
– Andere bijzondere gegevens die voor Zijper Bewindvoering BV van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen, en leggen wij vast in een digitaal en/of papieren dossier. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving of in het archief. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties(computersystemen)die wij gebruiken. Met leveranciers van die applicaties hebben wij een verwerkingsovereenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken. Alleen medewerkers van Zijper Bewindvoering BV krijgen toegang tot uw gegevens.

Zijper Bewindvoering BV maakt gebruik van de volgende applicaties;

2Work
2Work wordt gebruikt voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij moet u denken aan het bewaken van uw budget, het verrichtten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording.

CUBE6SIX
CUBE6SIX verzorgt in opdracht van 2Work de hosting van alle digitale gegevens, hier worden ook dagelijks back-ups gemaakt om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.

XS4all/2Work
2Work voor het opslaan van binnenkomende en uitgaande correspondentie met als internetprovider XS4all.

iMuis
iMuis van leverancier MUIS software te Heemskerk, voor de financiële administratie van het kantoor en het factureren van de kosten van bewindvoering of budgetbeheer aan u.

RABO/ABN
Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekening lopen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van bewindvoering wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd.

In geval van benoeming door de kantonrechter of indien er een overeenkomst budgetbeheer tot stand is gekomen , houden wij ons aan de wettelijke dossierbewaartermijn van 7 jaar.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Zijper Bewindvoering BV verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier zelf om verzoekt.
Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dit is zo bepaalt in de Wet. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.

Ten behoeve van de audit voor het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de bestuurder(s)) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft geheimhoudingsplicht. Als u wilt dat andere personen(bijvoorbeeld hulpverleners of familieleden) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden. 

Google Analytics voor het in kaart brengen websitebezoek

 Zijper Bewindvoering BV gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Zijper Bewindvoering BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Zijper Bewindvoering BV analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zijperbewindvoering.nl of naar Postbus 346 1740 AH Schagen. Wij zullen dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Zijper Bewindvoering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@zijperbewindvoering.nl.