Beschermingsbewind & Budgetbeheer

Klachtenregeling Zijper Bewindvoering B.V.

Begripsomschrijving:
Klacht: iedere uiting van onvrede over de dienstverlening van Zijper Bewindvoering B.V.
Klager: de persoon die een klacht indient
Aangeklaagde: de persoon tegen wie de klacht ingediend wordt

Bereik:
Aangeklaagd kunnen worden Zijper Bewindvoering BV of personeelsleden van de B.V.

Klachtrecht:
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
Een klacht dient ten minste te bevatten:
– Naam en adres van de indiener
– Dagtekening
– Naam ven persoon waartegen de klacht is ingericht
– Omschrijving van het gedrag/handeling waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag/handeling
Indien aan de bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, uiterlijk na 5 werkdagen hiervan bericht.

Afdoening in de minne:
De beide partijen klager en aangeklaagde zullen nagaan of de klager middels een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra beide bovengenoemde partijen tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot verder toepassen van de klachtenregeling.

Bijstand door gemachtigde:
Een klager of diegene op wiens gedraging/handeling de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde, advocaat laten bijstaan of vertegenwoordigen. Zijper Bewindvoering B.V. zal een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Ontvangstbevestiging:
Zijper Bewindvoering B.V. bevestigt ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen. Indien een klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling bevoegd is, zal Zijper Bewindvoering B.V. doorzenden naar de betreffende instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener. Zijper Bewindvoering B.V. zendt een afschrift van de klacht en de daarbij behorende stukken aan degene op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft.

Geen verplichting tot klachtbehandeling:
Zijper Bewindvoering B.V. is niet verplicht een klacht te behandelen:
– Indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan
– Indien er langer dan 6 maanden tussen gedrag/handeling en indiening van de klacht is verstreken
– Indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Zijper Bewindvoering B.V. de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Hoor en wederhoor:
Zijper Bewindvoering B.V. stelt de klager en diegene op wiens gedrag/handeling de klacht  betrekking heeft in gelegenheid te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt de klager/gemachtigde toegezonden.

Behandelingstermijn:
Zijper Bewindvoering B.V. handelt de klacht analoog aan de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken af. Zijper Bewindvoering B.V. kan de behandeling voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft. Wanneer een klacht één van de personeelsleden betreft, is het dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel te nemen. Andere leden zullen de klacht behandelen.

Afdoening:
Zijper Bewindvoering B.V. stelt de klager en degene op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusie die het daarvan verbindt. wanneer een klacht ingediend wordt door een klager waarop Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is en een minnelijke oplossing als bedoeld in artikel 5 niet mogelijk is gebleken, wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de klacht altijd worden gemeld aan de rechter-commissaris. De directie zal de rechter-commissaris om advies of een verhoor verzoeken ten einde het geschil op te lossen. De directie zal het advies, of de conclusie van de rechter-commissaris aanvaarden en opvolgen.

Behandeling door externen:
Mocht Zijper Bewindvoering B.V. en de klager niet in overeenstemming kunnen komen in de afhandeling van de klacht, bestaat er voor de klager de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de kantonrechter te Alkmaar. Zij zullen als externe klachtenbehandelaar optreden en de klachtenprocedure opnieuw doorlopen. Zij zal beide partijen, klager en Zijper Bewindvoering B.V. op de hoogte stellen van de bevindingen en eventuele conclusie.

Citeertitel, bekendmaking en werking:
Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van Zijper Bewindvoering B.V. De klachtenregeling wordt aan cliënten uitgereikt bij het aangaan van de bewindvoering. De klachtenregeling treedt in werking voor alle klachten welke zijn ontstaan na 1 januari 2014

aldus vastgesteld op 2 januari 2014

Klachten kunnen worden gericht aan:
Zijper Bewindvoering B.V.
o.v.v. Klachtenprocedure
Postbus 346
1740 AH SCHAGEN