Beschermingsbewind & Budgetbeheer

Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen namelijk;

de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, de familie tot in de vierde graad, de voogd, curator of mentor, de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen.
Hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

De taken van een bewindvoerder lopen ver uiteen, maar zijn altijd gericht op een verantwoord financieël beheer.
In grove lijnen houdt hij/zij zich bezig met:

  • beheren van rekening- en verzekeringsdocumenten
  • budgetplan op orde maken
  • een jaarlijks rapport: de Rekening en Verantwoording richting kantonrechter
  • het indienen van belastingaangiften box 1 en 2
  • het begeleiden bij het indienen van verschillende aanvragen, zoals huurtoeslag/ uitkeringen/ voorzieningen
  • schuldsanering (eventueel via Kredietbank)
  • contacten met cliënten/ (overheids)instellingen/ familie/ persoonsbegeleiders/ bedrijven
  • een eindrapport, na overlijden van de onder bewind gestelde of beëindigd van bewind door tijdsverloop of door het niet meer bestaan van oorzaken, die aanleiding gaven om tot een bewindvoering te komen.

Hoe lang het bewind gaat duren, hangt af van uw situatie. Maar in principe wordt het bewind door de rechter voor onbepaalde tijd uitgesproken. Indien u niet langer onder bewind wilt staan, kunt u hiervoor een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Zodra u kunt bewijzen dat u zelf weer volledig uw financiële zaken kunt regelen, kan de kantonrechter besluiten het bewind op te heffen. In ieder geval moet de bewindvoerder ten minste eens in de vijf jaar verslag uitbrengen aan de kantonrechter over de vraag of bewind nog nodig is.

Ja, er is een controle op de bewindvoerder.

Boedelbeschrijving
Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van de bankrekeningnummers en saldi, effectenrekening, onroerende zaken en andere vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken.

Rekening & verantwoording
Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Dit noemt men een rekening & verantwoording. Mocht de kantonrechter twijfels of onduidelijkheden hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

Accountantscontrole
Ook wordt er door een onafhankelijke accountant jaarlijks steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De accountant zal haar bevindingen uitwerken in een rapport, wat vervolgens weer voorgelegd dient te worden aan de rechtbank. Deze taken staan onder andere uitvoerig beschreven in de richtlijnen van het LOVCK.